MATEMATYKA: KOREPETYCJE I KURSY

PRZYGOTOWANIE DO MATURY, EGZAMINÓW, SPRAWDZIANÓW,
KONKURSÓW, SESJI, NA STUDIA ... - Sosnowiec Dańdówka

MATEMATYKA: KOREPETYCJE I KURSY

PRZYGOTOWANIE DO MATURY, EGZAMINÓW, SPRAWDZIANÓW,
KONKURSÓW, SESJI, NA STUDIA ... - Sosnowiec Dańdówka

Kopiowanie i rozpowszechnianie publikowanych na stronach serwisu materiałów zabronione.
<<<  w razie problemów  

Sprawdź też wzorce rozwiązań wybranych zadań.

START CENNIK MATEMATYKA ULUBIONE KONTAKT
Teoria Testy Zadania Wzorce Pomoce Egzaminy
← Cofnij Przejdź dalej → Start Cennik Matematyka Ulubione Kontakt Do góry ↑ © Copyright by ewwwe 2011
Matematyka zadania - rysunek

Zadania


Zadania z matematyki z odpowiedziami i prostymi przykładami.

Lp. Numer zestawu Zakres materiału obejmującego zestaw zadań
NAUKA LICZENIA - podstawowe własności i wzory
0. Zestaw 0 Zerówka - podstawowe działania arytmetyczne (znaki, kolejność wykonywania działań / obliczeń); podstawowe działania na ułamkach (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie ułamków); schematy ustalania znaku wyrażeń algebraicznych; podstawowe symbole oraz oznaczenia matematyczne.
1. Zestaw 1 Liczby rzeczywiste (podzbiory, tabelka oraz zależności), wskazówki do zadań tekstowych, notacja wykładnicza, jednostki (zamiana i przeliczanie jednostek), cechy podzielności liczb całkowitych, NWW (najmniejsza wspólna wielokrotność) i NWD (największy wspólny dzielnik).
2. Zestaw 2 UŁAMKI (zamiana ułamków zwykłych, dziesiętnych skończonych i nieskończonych okresowych, działania na ułamkach: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie), przybliżenia (zaokrąglanie wyników), błąd względny i bezwzględny.
3. Zestaw 3 WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE (porządkowanie, upraszczanie, redukcja wyrażeń podobnych), MIANY (główne, pomocnicze, stuprocentowe), nazewnictwo wyrażeń algebraicznych, działań i wzorów, grupowanie wyrażeń i wyciąganie wspólnego czynnika przed nawias, rozkład na czynniki, doprowadzanie do postaci iloczynowej, przemienność działań, wzory skróconego mnożenia.
4. Zestaw 4 Przekształcenia algebraiczne wzorów (wyliczanie zadanej niewiadomej z równania), proporcje, procenty (zamiana procentów na liczby, punkty procentowe, procent z liczby), lokaty bankowe (oprocentowanie, kapitalizacja odsetek, okres bazowy, zysk, podatek), ceny (brutto, netto, VAT)
5. Zestaw 5 Zbiory i przedziały - działania na zbiorach i przedziałach: suma, część wspólna (iloczyn), różnica, dopełnienie zbiorów, iloczyn kartezjański, interpretacja graficzna.
6. Zestaw 6 Logika i indukcja matematyczna , zdania logiczne, prawda, fałsz, ...
dowodzenie indukcyjne (podstawowe schematy), ... - dział w trakcie realizacji .
7. Zestaw 7 Potęgi i pierwiastki (wyłączanie czynnika przed znak pierwiastka), zadania łączone, wzory skróconego mnożenia (własności i zastosowanie).
8. Zestaw 8 Usuwanie niewymierności z mianownika, wzory skróconego mnożenia pod pierwiastkami, proste logarytmy (wzory i własności), wartość bezwzględna (własności), proste równania i nierówności z wartością bezwzględną (3 metody).
9. Zestaw 9 ELEMENTARZ matematyczny - podstawowe własności matematyczne, matematyczne zapisywanie treści zadań wzorami oraz skrótami matematycznymi i symbolami - ćwiczenia, przykłady ... - dział w trakcie realizacji.
FUNKCJE - podstawowe własności i rodzaje
10. Zestaw 10 Badanie WYKRESU funkcji (odczytywanie własności funkcji): dziedzina, zbiór wartości, miejsca zerowe, monotoniczność, ekstrema globalne (najmniejsza i największa wartość funkcji), znaki funkcji, parzystość, nieparzystość, różnowartościowość, okresowość, asymptoty, ciągłość.
11. Zestaw 11 Badanie WZORU funkcji, obliczanie: dziedziny i miejsc zerowych, znaków funkcji, monotoniczności, różnowartościowości, parzystości i nieparzystości, punktów przecięcia z osiami układu współrzędnych, zbioru wartości, funkcji odwrotnej.
12. Zestaw 12 Funkcje elementarne: liniowa, kwadratowa, wielomianowa, wymierna, logarytmiczna, wykładnicza, potęgowa, pierwiastkowa, znakowa - rozpoznawanie wzorów oraz wykresów - podstawowe własności.
13. Zestaw 13 Przekształcenia funkcji: translacja o wektor, symetria względem osi X, symetria względem osi Y, symetria środkowa (względem początku układu współrzędnych), odbicie części wykresu, funkcja odwrotna, powinowactwo prostokątne (ściśnięcie, rozciągnięcie funkcji), złożenie funkcji.
14. Zestaw 14 Funkcja LINIOWA (wykres i własności), postać kierunkowa (współczynnik kierunkowy, monotoniczność, miejsce zerowe, wyraz wolny), równanie ogólne prostej, równoległość i prostopadłość prostych, zadania z treścią.
15. Zestaw 15 Funkcja KWADRATOWA (wykres i własności), postać ogólna (ramiona, wyraz wolny), postać iloczynowa (pierwiastki, delta) oraz postać kanoniczna (wierzchołek, ekstremum, oś symetrii paraboli), wzory Viete'a, 'zadania z parametrem, równania i nierówności kwadratowe oraz sprowadzalne do kwadratowych.
16. Zestaw 16 Wielomiany i wyrażenia algebraiczne, pierwiastki wielomianu, rozkład wielomianu na czynniki, wzory skróconego mnożenia, dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie wielomianów, schemat Hornera, ... - dział w trakcie realizacji.
17. Zestaw 17 Funkcje i wyrażenia wymierne - wykres, wzór, postać kanoniczna funkcji wymiernej, postać ogólna, dziedzina, równania i nierówności wymierne, własności, ... - dział w trakcie realizacji.
18. Zestaw 18 Funkcje TRYGONOMETRYCZNE i kołowe dowolnego kąta (sinus, cosinus, tangens, cotangens, arcussinus, arcuscosinus, arcustangens ...), tożsamości trygonometryczne, proste obliczenia trygonometryczne (zamiana stopni na radiany i odwrotnie), wzory redukcyjne, jedynka trygonometryczna, równania i nierówności trygonometryczne.
19. Zestaw 19 Funkcja wykładnicza i logarytmiczna - wykres, wzór, monotoniczność, dziedzina, równania i nierówności wykładnicze oraz logarytmiczne, własności, ... - dział w trakcie realizacji.
SPRAWDZIAN UMIEJĘTNOŚCI - równania, nierówności, układy równań, dowody
20. Zestaw 20 RÓWNANIA i NIERÓWNOŚCI o różnym poziomie trudności: liniowe, kwadratowe, wielomianowe, wymierne, z wartością bezwzględną, wykładnicze, potęgowe, logarytmiczne, pierwiastkowe ... - podstawa i rozszerzenie.
21. Zestaw 21 DOWODY - różne działy ... - dział w trakcie realizacji.
MACIERZE, WYZNACZNIKI, UKŁADY RÓWNAŃ LINIOWYCH
22. Zestaw 22 Macierze i wyznaczniki - ... - dział w trakcie realizacji.
23. Zestaw 23 Układy równań liniowych - ... - dział w trakcie realizacji.
CIĄGI I SZEREGI
24. Zestaw 24 Ciągi - monotoniczność ciągu, ciąg arytmetyczny i geometryczny ... - dział w trakcie realizacji.
25. Zestaw 25 Szeregi ... - dział w trakcie realizacji.
RACHUNEK RÓŻNICZKOWY (funkcje) I CAŁKOWY
26. Zestaw 26 Rachunek różniczkowy (cz.I.) - funkcje jednej zmiennej: granice funkcji, pochodne funkcji, pochodne złożone - dział w trakcie realizacji.
27. Zestaw 27 Rachunek różniczkowy (cz.II.): funkcje wielu zmiennych, pochodne cząstkowe, różniczki, różniczka zupełna - hesjan, gradient, jakobian odwzorowania. ... - dział w trakcie realizacji.
28. Zestaw 28 Całki - całka nieoznaczona i oznaczona, całki niewłaściwe ... - dział w trakcie realizacji.
29. Zestaw 29 Równania różniczkowe ... - dział w trakcie realizacji.
LICZBY ZESPOLONE I ALGEBRA ABSTRAKCYJNA
30. Zestaw 30 Liczby zespolone: postać trygonometryczna i wykładnicza, działania (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, potęgowanie, pierwiastkowanie), równania i nierówności, interpretacja graficzna na płaszczyźnie zespolonej.