MATEMATYKA: KOREPETYCJE I KURSY

PRZYGOTOWANIE DO MATURY, EGZAMINÓW, SPRAWDZIANÓW,
KONKURSÓW, SESJI, NA STUDIA ... - Sosnowiec Dańdówka

MATEMATYKA: KOREPETYCJE I KURSY

PRZYGOTOWANIE DO MATURY, EGZAMINÓW, SPRAWDZIANÓW,
KONKURSÓW, SESJI, NA STUDIA ... - Sosnowiec Dańdówka

Kopiowanie i rozpowszechnianie publikowanych na stronach serwisu materiałów zabronione.
<<<  w razie problemów  

Sprawdź też przykłady rozwiązań wybranych zadań.

START CENNIK MATEMATYKA ULUBIONE KONTAKT
Teoria Testy Zadania Przykłady Pomoce Egzaminy
← Cofnij Przejdź dalej → Start Cennik Matematyka Ulubione Kontakt Do góry ↑ © Copyright by ewwwe 2011
Matematyka zadania - rysunek

Zadania


Zadania z matematyki z odpowiedziami i prostymi przykładami.

Lp. Numer zestawu Zakres materiału obejmującego zestaw zadań
NAUKA LICZENIA - podstawowe własności i wzory
0. Zestaw 0 Zerówka - podstawowe działania arytmetyczne (znaki, kolejność wykonywania działań / obliczeń); podstawowe działania na ułamkach (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie ułamków); schematy ustalania znaku wyrażeń algebraicznych; podstawowe symbole oraz oznaczenia matematyczne.
1. Zestaw 1 Liczby rzeczywiste (podzbiory, tabelka oraz zależności), wskazówki do zadań tekstowych, notacja wykładnicza, jednostki (zamiana i przeliczanie jednostek), cechy podzielności liczb całkowitych, NWW (najmniejsza wspólna wielokrotność) i NWD (największy wspólny dzielnik).
2. Zestaw 2 UŁAMKI (zamiana ułamków zwykłych, dziesiętnych skończonych i nieskończonych okresowych, działania na ułamkach: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie), przybliżenia (zaokrąglanie wyników), błąd względny i bezwzględny.
3. Zestaw 3 WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE (porządkowanie, upraszczanie, redukcja wyrażeń podobnych), MIANY (główne, pomocnicze, stuprocentowe), nazewnictwo wyrażeń algebraicznych, działań i wzorów, grupowanie wyrażeń i wyciąganie wspólnego czynnika przed nawias, rozkład na czynniki, doprowadzanie do postaci iloczynowej, przemienność działań, wzory skróconego mnożenia.
4. Zestaw 4 Przekształcenia algebraiczne wzorów (wyliczanie zadanej niewiadomej z równania), proporcje, procenty (zamiana procentów na liczby, punkty procentowe, procent z liczby), lokaty bankowe (oprocentowanie, kapitalizacja odsetek, okres bazowy, zysk, podatek), ceny (brutto, netto, VAT)
5. Zestaw 5 Zbiory i przedziały - działania na zbiorach i przedziałach: suma, część wspólna (iloczyn), różnica, dopełnienie zbiorów, iloczyn kartezjański, interpretacja graficzna.
6. Zestaw 6 Logika i indukcja matematyczna , zdania logiczne, prawda, fałsz, ...
dowodzenie indukcyjne (podstawowe schematy), ... - dział w trakcie realizacji .
7. Zestaw 7 Potęgi i pierwiastki (wyłączanie czynnika przed znak pierwiastka), zadania łączone, wzory skróconego mnożenia (własności i zastosowanie).
8. Zestaw 8 Usuwanie niewymierności z mianownika, wzory skróconego mnożenia pod pierwiastkami, proste logarytmy (wzory i własności), wartość bezwzględna (własności), proste równania i nierówności z wartością bezwzględną (3 metody).
FUNKCJE - podstawowe własności
9. Zestaw 9 Badanie WYKRESU funkcji (odczytywanie własności funkcji): dziedzina, zbiór wartości, miejsca zerowe, monotoniczność, ekstrema globalne (najmniejsza i największa wartość funkcji), znaki funkcji, parzystość, nieparzystość, różnowartościowość, okresowość, asymptoty, ciągłość.
10. Zestaw 10 Badanie WZORU funkcji, obliczanie: dziedziny i miejsc zerowych, znaków funkcji, monotoniczności, różnowartościowości, parzystości i nieparzystości, punktów przecięcia z osiami układu współrzędnych, zbioru wartości, funkcji odwrotnej.
11. Zestaw 11 Przekształcenia funkcji: translacja o wektor, symetria względem osi X, symetria względem osi Y, symetria środkowa (względem początku układu współrzędnych), odbicie części wykresu, funkcja odwrotna, powinowactwo prostokątne (ściśnięcie, rozciągnięcie funkcji), złożenie funkcji.
12. Zestaw 12 Matematyczny zapis treści zadań - zapisywanie treści zadań wzorami oraz skrótami matematycznymi - ćwiczenia, przykłady - dział w trakcie realizacji.
13. Zestaw 13 Funkcja LINIOWA (wykres i własności), postać kierunkowa (współczynnik kierunkowy, monotoniczność, miejsce zerowe, wyraz wolny), równanie ogólne prostej, równoległość i prostopadłość prostych, zadania z treścią.
14. Zestaw 14 Funkcja KWADRATOWA (wykres i własności), postać ogólna (ramiona, wyraz wolny), postać iloczynowa (pierwiastki, delta) oraz postać kanoniczna (wierzchołek, ekstremum, oś symetrii paraboli), wzory Viete'a, 'zadania z parametrem, równania i nierówności kwadratowe oraz sprowadzalne do kwadratowych.
15. Zestaw 15 Wielomiany i wyrażenia algebraiczne, pierwiastki wielomianu, rozkład wielomianu na czynniki, wzory skróconego mnożenia, dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie wielomianów, schemat Hornera, ... - dział w trakcie realizacji.
16. Zestaw 16 Funkcje i wyrażenia wymierne - wykres, wzór, postać kanoniczna funkcji wymiernej, postać ogólna, dziedzina, równania i nierówności wymierne, własności, ... - dział w trakcie realizacji.
17. Zestaw 17 Funkcje TRYGONOMETRYCZNE i kołowe dowolnego kąta (sinus, cosinus, tangens, cotangens, arcussinus, arcuscosinus, arcustangens ...), tożsamości trygonometryczne, proste obliczenia trygonometryczne (zamiana stopni na radiany i odwrotnie), wzory redukcyjne, jedynka trygonometryczna, równania i nierówności trygonometryczne.
18. Zestaw 18 Funkcja wykładnicza i logarytmiczna - wykres, wzór, monotoniczność, dziedzina, równania i nierówności wykładnicze oraz logarytmiczne, własności, ... - dział w trakcie realizacji.
19. Zestaw 19 RÓWNANIA i NIERÓWNOŚCI o różnym poziomie trudności: liniowe, kwadratowe, wielomianowe, wymierne, z wartością bezwzględną, wykładnicze, potęgowe, logarytmiczne, pierwiastkowe ... - podstawa i rozszerzenie.
20. Zestaw 20 DOWODY - ... - dział w trakcie realizacji.
MACIERZE, WYZNACZNIKI, UKŁADY RÓWNAŃ LINIOWYCH
21. Zestaw 21 Macierze i wyznaczniki - ... - dział w trakcie realizacji.
22. Zestaw 22 Układy równań liniowych - ... - dział w trakcie realizacji.
CIĄGI I SZEREGI
23. Zestaw 23 Ciągi - monotoniczność ciągu, ciąg arytmetyczny i geometryczny ... - dział w trakcie realizacji.
24. Zestaw 24 Szeregi ... - dział w trakcie realizacji.
RACHUNEK RÓŻNICZKOWY (funkcje) I CAŁKOWY
25. Zestaw 25 Rachunek różniczkowy (cz.I.) - funkcje jednej zmiennej: granice funkcji, pochodne funkcji, pochodne złożone - dział w trakcie realizacji.
26. Zestaw 26 Rachunek różniczkowy (cz.II.): funkcje wielu zmiennych, pochodne cząstkowe, różniczki, różniczka zupełna - hesjan, gradient, jakobian odwzorowania. ... - dział w trakcie realizacji.
27. Zestaw 27 Całki - całka nieoznaczona i oznaczona, całki niewłaściwe ... - dział w trakcie realizacji.
28. Zestaw 28 Równania różniczkowe ... - dział w trakcie realizacji.
LICZBY ZESPOLONE
29. Zestaw 29 Liczby zespolone: postać trygonometryczna i wykładnicza, działania (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, potęgowanie, pierwiastkowanie), równania i nierówności, interpretacja graficzna na płaszczyźnie zespolonej.